กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 27 อัตรา สมัครออนไลน์ 25 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.  นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาโดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

2.  นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงาน : ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

3.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
ปฏิบัติงาน : ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

4.  นักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปฏิบัติงาน : สำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอละ 1 อัตรา ในพื้นที่ 15 จังหวัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชมชนอำเภอละ 1 อัตรา ในพื้นที่ 15 จังหวัด

การสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชน

สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรยชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมาการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้สัมคร วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกีย่วกับการสอบ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2863 ทางเว็บไซต์ https://cdd.thaijobjob.com